Loading

Avrupa Koleji...

Okullarınızda veli profili hakkında bilgi verir misiniz?

Yüzde 96 eğitimli insanların çocuklarını okutuyoruz. Burada anne veya babadan birinin üniversite mezunu olması kastediliyor. Her ikisinin üniversite mezunu olma oranı yüzde 57. yüksek lisans, doktora ve fazlası yüzde 42. ekonomik açıdan bakıldığında maalesef ülkemizde insanların eğitim durumlarıyla ekonomik durumları doğru orantı göstermiyor. Eğitimlilerin büyük çoğunluğu ortanın biraz üstü. Ama kesinlikle eğitimden anlıyorlar. Ne istediklerini biliyorlar. Okullarımızı da bilgi ve birikimleriyle destekliyorlar.

Kimler, nasıl kayıt yaptırabilir?

Öncelikle çocuk ve ailesiyle ön görüşme yapılıyor. Aile yapısı ve anne-babanın beklentilerini öğrenmek adına bu görüşmeye çok önem veriyoruz. Doğru değerlendirme yapılması için veli adaylarımızı okul ve eğitim stratejimiz hakkında da bilgilendiriyoruz. 

Anaokulu ve 1, 2. 3. sınıf öğrencileri mülakata tabi tutuluyor. Üst sınıflar yabancı dil ve akademik yeterlik tespit sınavına giriyor, başarılı olanlar kontenjan dahilinde okulumuza kayıt yaptırabiliyor. 

Bizim okullarımızın hepsi kendi bünyesinde butiktir. Bu yüzden fazla öğrenci alamıyoruz. Başvuru sırasıyla kontenjanımız doluyor.

Kayıt yaptırdıktan sonra her hangi bir nedenle kayıt iptal ettirmek isteyenlere nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz?

Bu durumda yasalara göre hareket ediyoruz. Sağlık, tayin gibi zorunlu durumlarda ücretin tamamı iade ediliyor. Diğer durumlarda okul açılmadan önce iptal istenirse, yıllık ücretin yüzde 20’si kesinti yapılır. Okul açıldıktan sonra ise ücretin tamamından yüzde 10 artı ile okula devam ettiği süreye tekabül eden ücret kesilir. Anaokullarımızda bu uygulama biraz farklıdır. Sadece çocuğun okula devam ettiği sürenin karşılığı ücret kesintisi yapılıyor.

Öğretim Programlarınızın Standardı Konusunda bilgi verebilir misiniz?

Öğretim programları bir eğitim kurumunun asıl işlevi olan “eğitim işinin” ana omurgasını oluşturmaktadır. Avrupa Koleji Okulları olarak tüm okullarımızda; Bilim Kurulu üyelerimiz, Okul Yöneticilerimiz, Bölüm Başkanlarımız, Akademik Danışmanlarımız, Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Uzmanlarımızdan oluşan “Eğitim Kalite ve Koordinasyon Merkezimizin” belirlemiş olduğu standartlar ve sınırlar çerçevesinde MEB programları ve Kent State Üniversitesi standartları ışığında çağdaş öğrenme yaklaşımlarına uygun standart öğretim programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Avrupa Koleji Okullarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kendi sınıf seviyelerinde aynı müfredat içeriği ve etkinlikleri ile öğrenim görürler. İstanbul’un Avrupa yakasından Anadolu yakasına herhangi bir sebeple taşınmak zorunda olan bir öğrencimiz evinin bulunduğu yakada kurumumuza ait okulumuza devam etmesi durumunda öğrenim hayatında hiçbir değişiklikle karşılaşmadan aynı akademik yaşantısına devam edebilme imkânı bulacaktır.

Öğretim Programlarınızın oluşturulmasında referans noktalarınız nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti' nde öğrenim göre her birey, Milli Eğitim Bakanlığı' nın öngörmüş olduğu müfredatla karşılaşmak durumundadır. Bir özel öğretim kurumu olarak farkımız bu müfredatı nasıl zenginleştirebildiğimiz ve buna neler katabildiğimizle ilgilidir.Avrupa Koleji Okulları olarak felsefemiz olan “Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan…” söylemi çerçevesinde öğretim programlarımız ile öğrencilerimizi öncelikli olarak kendi benliğine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerini ön planda tutarak dünyanın ve modernitenin aktif bir takipçisi hatta kimi noktalarda bir önderi olan bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla İstanbul ve Marmara Üniversiteleri gibi köklü ve ülke eğitim vizyonuna yön veren yükseköğretim kurumları ile kurmuş olduğumuz organik bağlarımız ve Kent State Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile oluşturduğumuz etkin uluslararası işbirliği neticesinde 110 yıla varan akademik birikime ulaşma imkanı ve eğitim ortamlarımıza entegre etme fırsatı buluyoruz. Bu işbirliği çalışmalarımıza örnek olarak kısaca;

 İngilizce Yabancı Dil Programımızın oluşturulmasında Kent State ve Marmara Üniversiteleri işbirliği, 
 Almanca Yabancı Dil Programımızın oluşturulmasında İstanbul Üniversitesi işbirliği,
 İspanyolca Programımızın oluşturulmasında Cervantes Enstitüsü işbirliği, 
 İlkokul Müfredatımızın oluşturulmasında Marmara Üniversitesi işbirliği,
 Anaokulu Müfredatımızın oluşturulmasında Kent State ve Marmara Üniversitesi işbirlikleri.

Çağımızda teknolojik araç-gereçlerin yaygınlaşması bilgiye daha kolay ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, etkin bir öğrenci başarısı için okul-aile iletişimi ve öğrenci geri bildirimlerini nasıl sağlamaktasınız?

Okullarımızda teknoloji kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu noktadaki görüşümüz, teknolojiyi, salt makinelerden oluşan ve bir görsel obje olarak binalarımızda yer almasını sağlamaktan çok bunu etkin ve eğitim amacımıza katkı sağlamaya yönelik birer araç olarak kullanabilmektir. Öncelikli olarak teknolojiyi, paylaşımı hızlandırmak ve daha etkili iletişim sağlamak amacıyla kullandığımızı belirtmek isteriz. Bu bağlamda yapılan çalışmalarımızdan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Anaokullarımızda haftalık, diğer okullarımızda aylık olarak okullarımızda gerek derslerde ve de gerekse okul içi ve dışı olarak yapılan etkinliklerden velilerimizi haberdar ettiğimiz, tamamlanan haftaya ve gelecek haftaya ilişkin bilgilerin yer aldığı “Haftalık/Aylık Veli Bülteni” mizi 5 yıldır velilerimiz ile düzenli olarak paylaşmaktayız.

Kurum web sayfamız, sürekli güncel bir şekilde okullarımızda yapılan etkinlikleri, törenleri haber vermekte aynı zamanda çeşitli eğitici yazılarımızla velilerimizi çocukları ile iletişimde kullanabilecekleri güncel akademik yazınlarla bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Sosyal Medya’nın insanları birbirine yakınlaştırmadaki ve iletişimi artırmadaki rolünü göz ardı etmeyerek okullarımızda yapılan her türlü etkinliği, duyuruyu gerek yazılı ve gerekse de görsellerle bu kanal vasıtasıyla paylaşmaktayız.

Öğretmen-veli ve öğretmen-öğrenci iletişimini sağlamada AvrupaNET sistemimiz, bizlere anlık olarak mesajlaşma ve ödev gönderimi gibi imkânlar sağlamaktadır. Öğrencilere verilen her ödev aynı zaman bu sistem vasıtasıyla velilerle ve öğrencilere gönderilmektedir.

Yine AvrupaNET sistemi vasıtasıyla öğrencilerimizin güncel başarı durumu, sınav sonuç belgeleri gibi bilgilerine gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimiz ve gerekse de öğretmenlerimiz günün 24 saati ister kişisel bilgisayarlarından, ister tablet ve isterlerse de akıllı telefonları vasıtasıyla ulaşabilmektedir. Anlık başarı durumu takibi, öğrencilerimiz hakkında daima güncel ve kısa süreli bilgi alabilme imkânı sağlaması bakımından eğitim kalitemize güç ve hız katmaktadır.

Bunlara ek olarak; Avrupa Koleji Okulları’nın medyada sıkça yer alan “Eğitimde Tablet Teknolojisi Uygulamaları” ile ilgili görüşüne de değinmek isteriz. Ana felsefemiz olan “Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan…” özünde “Geleneklerine bağlılığı aynı zamanda çağdaşı ve moderniteyi de benimsemeyi” barındırmaktadır. Bu görüş okulumuzun fiziki yapısından insani ilişkilerine kadar her noktasında kendisini hissettiren bir anlayıştır. Bu bağlamda “Eğitimde Tablet Teknolojisi Uygulamaları” ile ilgili olarak görüşümüz; bu teknolojinin en temel haliyle öğrenme ortamının kalitesini artırıcı bir unsur olarak görülmesi gerektiğidir. Söz konusu teknolojiyi kullanmada en başarılı olacak okulların bunu öğrenme ortamlarında dengeli ve amaca yönelik kullanabilecek kurumlar olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda tablet teknolojisi ile eğitime geçişte, öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik hayatlarına katkı sağlayan unsurlardan sadece birisi olduğu gerçeğini kabullenmekle işe başlanmalıdır.

Bu gerçeği şu şekilde de ifade edebiliriz; tablet, öğrenme ortamının niteliğini ve kalitesini artıran öğelerden birisidir ancak tek başına, bir öğretmenin yönetiminde ve denetiminde olmadan bir anlam ifade edemez, öğrenme enerjisi doğru yöne kanalize edilemez. Bu gerçeklikten yola çıkarak önümüzdeki yıllarda tablet teknolojisini öğrenme ortamlarımıza dâhil ederken temkinli ve emin adımlarla yol almak istediğimizi ifade etmek isteriz.

Avrupa Koleji Okulları’nın genel eğitim yaklaşımını özetler misiniz?

Avrupa Koleji Okulları olarak eğitimin odağına insanı koyuyoruz. İnsanı tek başına değil ailesi kültürü, değerleri amaçları hakları ve görevleri işle bir bütün olarak görüyoruz. Bilişsel boyutta farkına varma, tanıma, tanımlama, hipotez kurma, analiz yapma, sentez yapma, sonuç çıkartma, yorumla uygulama gibi zihinsel süreç becerileri kazandırılması öngörüyoruz.

Konular, etkinlikler, bu becerileri kazanmanın bir aracı olarak işlemektedir. Onun için Avrupa Koleji Okulları’nda proje çalışılmaları önemlidir. Onun için problem çözmeye dayalı önemlidir. Bu becerileri kazanmış çocuk sadece sınavlarda değil hayatın her alanında her ortamda zihinsel olarak kendilerini ifade edebilirler. Kısaca, biz zihni bilgi ardiyesi olarak değil, bilginin işlendiği, değere ve ürüne dönüştürüldüğü birer fabrika olarak görüyoruz. Mezunlarımızın hayata ilişkin performanslarını gözlediğimiz zaman, onların kişilikli duruşları, özgüvenli duruşları beni fazlasıyla memnun etmektedir.

İnsan, zihinsel gücünü sosyal beceriye dönüştürebildiği zaman değerleriyle değerli bir varlık haline gelir. İnsanı biyolojik bir varlıktan sosyal, kültürel ve bireysel bir varlık haline getiren değerleridir. Küreselleşme ve küreselleşmenin hızı insan ve toplumları yoğun bir değer erozyonuna götürmüştür. Avrupa Koleji Okulları olarak biz bu olgunun çok iyi farkındayız. Bu alanda kurumsal duyarlılığımız çok yüksektir. Okullarımızı ziyaret edenler bilir ki, rehberlik çalışmalarımız bu alana yoğunlaşmıştır. Rehberlik uzmanlarımız niteliklidir. Bütün okullarımızdaki uzmanlar bir ekip olarak çalışırlar, çocuklarımızın sadece sorunlarına değil onların dinamik bir toplumsal ortamda kimlik ve kişiliklerinin gelişmesine katkılar yapacak projeler ve politikalar geliştirirler. Hoşgörü, sevgi, saygı, dürüstlük, sorumluluk, paylaşma, empati gibi değerler okuldaki eğitimimizin birer parçasıdır.

Öğrencilerimizin eğitimin her anına ve alanına yayılan bu eğitim sayesinde sadece değerleri olan insanlar olarak değil değerleriyle kendilerini ve hayatı değerli kılan insanlar olarak yetişirler.

İnsan bedeni, insanın fiziki varlığından ibaret değildir. İnsanı ruhuyla, aklıyla sevgi ve tahayyülleriyle, yaşama taşıyan bir varlıktır. Beden işlevliyse, akıl ruh da işlevlidir. Filozof Kant der ki: " Eller işlere doğru uzanmış akıldır”. Avrupa Koleji Okulları bu yaklaşımı ile bedeni bir fiziksel madde ve kütle olarak görmenin ötesinde insan varlığının bütünsel aynası olarak görür. Bedensel gelişim bizim için beden eğitimi dersleriyle sınırlı değildir.

Avrupa Koleji Okulları’nda her eğitimin bir boyutu, bedensel gelişimin çok boyutlu derinliğine katkı yapacak şekilde planlanır ve uygulanır. Teknoloji eğitimi, rehberlik çalışmaları bu hedefi besleyecek biçimde holistik bir eğitim yaklaşımıyla koordine edilir. Bu çalışmalarda hareket etmeyi öğrenme, hareket limitlerini öğrenme, hareketi beden ve ruh sağlığıyla ilişkilendirmeyi öğrenme, hareketi amaç, süreç ve sonuç boyutlarıyla davranışa dönüştürmeyi öğrenme, hareketi değerlendirmeyi, ekip olmayı öğrenme ve sevme en son olarak da olimpizm felsefesini içselleştirmeyi öğrenme gibi boyutları geliştirerek sürdürmekteyiz.

Eğitim Programlarınız sadece derslerle mi sınırlı. Kulüp çalışmalarınızın amacı ve felsefesi nedir?

Avrupa Koleji Okulları’nın eğitim felsefesini daha önce belirtildiği gibi holistik (bütüncül) bir yaklaşım üzerine bina edilmiştir. Kulüp çalışmalarımız ve diğer ders dışı sosyal çalışmalarımız çocuğun kendine özgürlüğünü yatkınlıklarını yetenek ve ilgilerini tanımaya yöneliktir. Çocuklar bu etkinliklerde birçok okulun yaptığı gibi biraz eğlensin dinlensin yaklaşımıyla eğitilmezler.

Rehberlik uzmanlarımızın uygulamalı ders öğretmenlerimizin ve bölüm başkanlarımızın koordinatörlüğünde velilerimiz de desteğiyle çocuk bu süreçte kendini tanıma imkânı bulur. İlgilerini, yatkınlıklarını keşfeder. Kendi başına karar vermeyi öğrenir. Derslerde edindiği bilgi ve becerilerle bu etkinliklerde edindiklerini ilişkilendirir. Böylece çocuk öğrenen değil kendini keşfeden bir varlığa dönüşür. Bu keşif süreci Avrupa Koleji Okulları’nın çocuğa bakışındaki en derin anlayışlardan bir tanesidir.

Avrupa Koleji Okulları’nın eğitimde yaratıcılık vizyonu hakkında ne söylersiniz?

Yaratıcılık insan olmanın en temel güdülerinden ve güçlerinden biridir. İnsanın kendi gerçekleştirdiği en bereketli alanlardan biridir. Eğitim, geleceğe yenilik değişim ve dönüşüm katacaksa, bunu lafla değil bizzat uygulamalarla göstermesi gerekmektedir. Bireydeki yaratıcı özü açığa çıkararak bu hedefi gerçekleştirmek gerekir. Avrupa Koleji Okulları yaratıcılığı sadece görsel, işitsel sanatlarla sınırlandırmadan hayatın her alanında yaratıcı bir cevherin olduğu gerçeğini benimser. Sosyal bilimler, edebiyat, fen gibi dersleri de öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmak için bir fırsat olarak görür.

Okulumuzu ziyaret edenler çocuklarımızın yaptığı resimler, çektiği fotoğraflar, gerçekleştirdiği projelerde bu gerçeği çok canlı olarak görebilirler. Avrupa Koleji Okulları’nın bütün çalışanları bilir ve inanır ki her insan, her çocuk yaratıcıdır. Yaratıcılığın özünde farkında olmak, soru sormak, hipotez kurmak denemeler yapmak ve sonuçlara ulaşmak yatar. Bu yolculuk öğrencilerle beraber bizlerin ve velilerin çok güzel heyecanlar yaşadığı değerli ve güzel bir yolculuktur.

Avrupa Koleji Okullarında Akademik yapılanma nasıldır?

Avrupa Koleji Okulları’nın alanında kendini ispatlamış yurtiçi ve yurtdışından yetişmiş değerli bilim ve uygulama insanlarından oluşmuş bir bilim kurulu vardır. Kent State Üniversitesi’nin ve Marmara Üniversitesi’nin bu alandaki katkıları çok önemlidir. Bu kurul Avrupa Koleji Okulları’nın bilim ve eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Okul müdürleri onların akademik genelkurmayları olarak nitelendirdiğim bölüm başkanları, özellikle bölüm başkanları bu süreçte çok önemli rol oynar.

Bilim Kurulu’nda belirlenen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla bölüm başkanlar kurulu aktif olarak çalışır. Bölüm başkanları çok az okulda Avrupa Koleji Okulları’nda olduğu kadar etkindir. Bölüm Başkanlar Kurulu’nda okula ait ortak politikalar oluşturulur uygulama planları belirlenir, rekabet ve işbirliğinin yarattığı sinerji ve dinamizm içinde süreç devam eder. Ben, en çok mutlu eden şeylerden birisi öğrencilerimizin bölgesel, ulusal ya da uluslar arasıbir proje yarışmasında başarılı olmalarıdır. Nitekim Avrupa Koleji Okulları bu tür onlarca başarı ve ödül kazanmıştır. Bundan sonra da bu alandaki başarılarımız artarak devam edecektir.

Avrupa Koleji Okullarında yönetim felsefemiz nedir?

Geçmişte örgütler bir gemi, yöneticiler de kaptanı olarak görülürdü. Bu metaforun her şeyi açıkladığı kabul edilirdi. Günümüz dünyasında bu gerçek hiçte böyle değildir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben Talip Emiroğlu’ndan başlayarak her yönetici arkadaşım okulu gemi olarak görmüyoruz kendimizi de kaptan. Yönetimin yerine yönetişimi koyduk. Yönetişim hiyerarşik bir kademeyle emir alıp emir vermek değil birlikte ortak bir akılla değerler yaratmaktır.

Bu değerleri kurumun geleceğine ışık ve enerji olarak yaymaktır. Bu anlayışın bir sonucu olarak yönetsel hiyerarşiyi azalttık. Uzmanlığa dayalı yatay işbirliğini öne çıkardık. Velilerimiz öğrencilerimiz, uzmanlarımız yönetimin eşit haklara sahip paydaşlarıdır. Avrupa Koleji Okulları’nın yöneticileri olarak biliyoruz ki kendine inanç, motivasyon biz olabilme, çalıştığı kuruma yönelik aidiyet geliştirme, yönetimin kalbidir. İş tutkusu ve aidiyet özellikle bizim için çok önemlidir. Bu anlayışın sonucu olarak Avrupa Koleji Okulları’nda mutlu bir okul iklimi vardır.

İnsanın mutlu ve hayata güzel bakabilmesinin en önemli ön koşulu bu huzurlu ortamdır. Bu olgu, bir okul için çok değerlidir.